Framtidens Sverige – om Sverigedemokraterna får bestämma

19 augusti, 2015  av Markus Odevall

Året är 2015. Sverigedemokraterna har stark vind i seglen och deras åsikter får allt större spridning. Men vad vill partiet egentligen med Sverige på lång sikt? Så här beskriver de själva sin drömframtid.

Sverigedemokraterna fortsätter att växa i opinionsundersökningarna och ser ut att kunna hota såväl Moderaterna som Socialdemokraterna om att vara det största enskilda partiet i svensk politik. Frågan om vad SD verkligen vill med Sverige blir därför allt mer aktuell.

För att studera frågan på längre sikt bör vi i första hand utgå från det principprogram som antogs vid partiets stämma vid landsdagarna 2011 och uppdaterades så sent som 2014. Här avhandlar partiet hur man ser på sitt Sverige i övergripande och långsiktiga termer. Principprogrammet backas inte bara av partiets medlemmar, utan du som lägger din röst på SD väljer också att stödja dess potentiella genomförande.

Då Sverigedemokraternas människosyn ofta kommer i fokus när deras politiska agenda diskuteras har jag i den här artikeln valt att titta på tre frågeställningar:

1. Vem är svensk enligt Sverigedemokraterna?
2. Utifrån det, hur organiseras Sverigedemokraternas samhälle?
3. Och, vad händer med dig som inte anses svensk i Sverigedemokraternas Sverige?

Eftersom principprogrammet är omfattande och SD i många fall återkommer till enskilda ställningstaganden i flera avsnitt är det svårt att snabbt få en direkt överblick. För att få en mer samlad bild rörande frågeställningarna ovan behöver vi därför samla pusselbitarna och lägga ut dem på nytt.

Vem är svensk?

Den vanligaste frågan som ställs om partiet är vilka människor de anser vara svenska. För att definiera det behöver vi förstå att de gör skillnad på medborgarskap och nationalitet, något som enligt vår nuvarande författning är likställt.

1
”Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter.” (Sverigedemokraternas principprogram, kapitel 5)

Så här ser deras krav för medborgarskap ut:

2
”Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 5)

Som medborgare i Sverigedemokraternas Sverige ska du alltså ha bott här länge, följa lagarna, veta lite om Sverige, kunna svenska och vara lojal mot landet. För närvarande är de faktiska kraven, såsom de definierats i Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, lägre. Du behöver varken ha kunskaper om språket eller Sverige i stort, eller uppvisa lojalitet.

För att få svensk nationalitet, eller som Sverigedemokraterna formulerar det bli ”medlem i den svenska nationen”, är kraven ytterligare något högre:

3
”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 5)

Här räcker inte laglydighet, språk och akademiskt kunnighet om Sverige, utan du ska som invandrare ha gett upp ditt eget arv för att hänge dig åt svensk kultur och kalla den svenska historien din egen. Men det är inte bara invandrare som utsätts för dessa krav.

4
”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 5)

Det vill säga, oavsett om du är infödd eller inte så kan du bli av med din svenska nationalitet genom att bete dig på ett sätt som Sverigedemokraterna anser är illojalt genom bland annat att prata fel språk, identifiera dig med annat än det Sverigedemokraterna anser är svenskt eller göra kulturella avsteg. Infödd är du enligt principprogrammets femte kapitel om du är ”född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet”.

Vad avses då med kultur?

5
”Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 7)

Från detta kan vi härleda att du antingen kan nekas medlemskap i svenska nationen eller bli av med det om du beter dig osvenskt, firar osvenska högtider, skapar eller konsumerar osvensk konst eller musik, klär dig osvenskt, hänger dig åt osvenska gudar och ritualer, eller har osvenska värderingar.

Hur organiseras samhället?

Varför Sverigedemokraterna väljer att göra ovan nämnda uppdelning mellan medborgarskap och nationalitet och vilka följderna blir för individerna har man valt att inte förklara i exakta ordalag.

Man är dock tydliga med målsättningen:

6
Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folket” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk. (Sverigedemokraternas principprogram, kap 1)

SD återkommer till liknande formuleringar i femte kapitlet:

7
”Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare också har svensk identitet.”

Samt i kapitel 6:

8
”I sitt idealtillstånd har staten inga egna intressen utan implementerar endast nationens vilja så som den kommer till uttryck i demokratiska val.”

Idealsituationen är alltså att demokratiska val ger uttryck för ”endast nationens vilja”inte medborgarnas vilja. I Sverigedemokraternas Sverige är idealtillståndet antingen att medborgare som inte blivit medlemmar i nationen har förvisats och/eller att de tappat sitt medborgarskap och därmed rösträtten.

Är det en slump att man använt just termen ”endast nationens vilja” i det här sammanhanget? Nej, Sverigedemokraterna är genomgående mycket noggranna med att göra åtskillnad på staten och nationen, liksom medborgarna och medlemmarna i den svenska nationen. Det är grunden för hela deras principprogram.

I principprogrammet definierar Sverigedemokraterna också statens nya roll:

9
”Till statens kärnuppgifter räknar vi alla frågor som rör nationens säkerhet och oberoende, omhändertagandet av svaga och utsatta individer, lagarnas upprätthållande samt värnandet av nationens historiska arv och kulturella särart.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 6)

En stor del av statens primära uppdrag är alltså att tillgodose nationens säkerhet, historiska arv och kulturella särart – däremot är det inte en av dess kärnuppgifter att göra motsvarande för grupper av medborgare som står utanför den svenska nationen. Det ligger med andra ord inte i statens huvudsakliga intresse att bevara kulturen eller det historiska arvet för till exempel samer, tornedalssvenskar och romer.

I statens huvudsakliga uppdrag ingår i enligthet med punkt 3, 5 och 9 inte heller att garantera säkerheten för grupper som inte talar flytande svenska, inte uppfattar sig själv som svenska, inte ser den svenska historien som sin egen, känner större lojalitet med en annan nation än den svenska, beter sig osvenskt, firar osvenska högtider, skapar eller konsumerar osvensk konst och musik, klär sig osvenskt, hänger sig åt osvenska gudar och ritualer, eller har osvenska värderingar.

SD fortsätter med att beskriva statens syfte:

10
”Sverigedemokraterna anser att staten är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna administrera nationens inre liv, upprätthålla goda relationer med omvärlden och i kraft av sitt våldsmonopol skydda nationen mot inre och yttre hot.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 6)

Våldsmonopolet är en term som 1919 myntades som ”Gewaltmonopol des Staates” av tyske filosofen Max Weber. Han definierar en stat som:

”Ett mänskligt samhälle som framgångsrikt hävdar sin rätt till monopol gällande den legitima användningen av fysiskt våld inom ett givet geografiskt område.”

Detta våldsmonopol inkluderar i modern tolkning försvarsmakten, Polisen och det övriga rättsväsendet. I Sverigedemokraternas Sverige står alltså Polisen och försvaret till förfogande för att skydda den svenska nationen mot vad man anser vara hot, oavsett om de kommer från främmande makt, egna medborgare eller andra på svensk mark.

Vad händer med dig som inte anses svensk?

Nu når vi en frågeställning där Sverigedemokraterna är mycket otydliga.

Å ena sidan upprepar man vid ett par tillfällen att medborgarna ska ha samma rättigheter och skyldigheter, samt vara lika inför lagen.

Å andra sidan förutsätter en del punkter i programmet förändringar av Svea rikes lag som den är skriven just nu. Förändringar som gör att medborgare och medlemmar i nationen åtskiljs, som gör att statens uppdrag fokuseras om till de senare och att den svenska nationens kultur och identitet skyddas från ”inre och yttre hot”.

För att komma dithän krävs inskränkningar i andras rättigheter, vilket man ger ett konkret exempel på:

11
”Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 8)

I principprogrammet ryms med koppling till invandringen också ett direkt hot som man ser redan nu:

12
”Invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 9)

Med andra ord: I första hand ska invandringen begränsas. Men skrivningen i punkt 10 och 12 ger också staten rätt att i kraft av sitt våldsmonopol använda polisiärt eller militärt våld om man anser att befintliga invandrare hotar den svenska identiteten.

Vad gäller då för de i Sverige redan erkända minoriteterna?

13
”Lösningen på dylika situationer bör vara att de nationer som befinner sig i minoritet inom den stat som de tillhör undantas från allmänna assimileringssträvanden och ges långtgående kulturell autonomi.” (Sverigedemokraternas principprogram, kap 4)

Undantag kan med andra ord göras för vissa minoriteter, men några garantier utfärdas inte då man menar att en lösning bör vara att låta exempelvis samerna få bibehålla sin kultur utan att utsättas för påtryckningar. Bör, inte ska eller måste.

Genom att tydliggöra att vissa minoriteter kan undantas från ”assimileringssträvanden” betonar Sverigedemokraterna även att staten annars ska utöva påtryckningar för att andra minoriteter ska bete sig svenskt, fira svenska högtider, skapa eller konsumera svensk konst och musik, klä sig svenskt, hänge sig åt svenska gudar och ritualer, och ha svenska värderingar.

Att ha samma rättigheter och skyldigheter i enlighet med Sverigedemokraternas principprogram innebär inte att alla människor har friheten att vara som de vill såsom vi skulle definiera det i dagens Sverige. I Sverigedemokraternas Sverige kan du som beter dig osvenskt vara ett hot mot nationens identitet och ska kunna lagföras för detta.

Så ser Sveriges framtid ut när Sverigedemokraterna själva beskriver sitt drömsamhälle. Din röst på Sverigedemokraterna är din röst på den framtiden.Profilbild
Markus Odevall
Markus grundade och driver Eljester sedan 2014, samt utbildar framtidens digitala strateger i en ny utbildning i Piteå. Han har tidigare arbetat för bland annat Göteborgs-Posten, Stampen Media Group och World Association of News Publishers.
Hur får artikeln dig att känna?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Vill du kommentera artikeln? Vi har tills vidare lagt ner våra kommentarfält och satsar i stället på att föra dialog i sociala medier via Twitter och Faceboook. Om skribenten valt att offentliggöra sina personliga kontaktuppgifter så hittar du dessa ovan.
Gillade du den här artikeln? Läs också: